آموزش

حسن صادقی- دبیر علمی روش میزان تهران

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس میزان و عادی شهر تهران

موسسه هدایت میزان


خلاصه :

انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران منتشر کرد: "مقایسه پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس میزان و عادی شهر تهران- صادقی و همکاران (۱۳۹۸) (فایل کامل مقاله پیوست می باشد)

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران انجام شد. از روش علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مدارس 1397 است که به طور تقریبی - میزان و عادی شهر تهران در سال 1396 تعداد آن ها 560 نفر بودند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی– مورگان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 320 نفر ) 160 نفر مدارس میزان، 160 نفر مدارس غیرمیزانی( مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهها با استفاده از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی
هرمنس ) 1970 ( و تنظیم هیجان شناختی گرانفسکی ) 1999 ( به دست آمد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق از شاخص های آمار توصیفی )درصد، میانگین( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل واریانس( برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های F نمونه و سنجش عدم قطعیت در استنباط ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانشاموزان مدارس میزان از نظر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی بالاتر از دانشآموزان مدارس عادی بودند. با توجه به این نتایج به مشاوران و روانشناسان توصیه میشود متغیرهای پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده و تمام تلاش خود را در جهت شناخت تاثیر هر چه بیشتر این عوامل در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انجام دهند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران