رویدادهای مدرسه

مادر عزیزم

روزت مبارک


خلاصه :

روز مادر

🎁 تقدیم به او
     که بیدار بود.. تا بخوابیم 

     خسته بود.. تا آسوده باشیم 

درد داشت
اما تحمل کرد.. 

رنجید،
اما سکوت کرد 

گریست، 
اما کسی ندید 

🖼 تقدیم به او که عشق را برایمان معنا کرد،
تا عشق را بشناسیم و معشوق را بیابیم. 

تقدیم به تو : 💓 تقدیم به مادر 💓

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران