رویدادهای مدرسه

هنر آموزش نمایشی


خلاصه :

آموزش در دبستان، به همراه نمایش و بازی...

هنرهای نمایشی و تئاتر به‌ واسطه‌ی تداعی و بازنمایی موقعیت‌هایی شبیه به زندگی پیرامون کودکان و حتی فراتر از آن و ورود به دنیای تخیل و فانتزی ذهن آن‌ها، ابزاری مهم و مؤثر در مسیر انتقال بسیاری از مفاهیم است .


" تربیت به کمک نمایش " شیوه‌ی بسیار مؤثری است تا ضمن تأمین نیاز کودک به سرگرم شدن ، به اصلاح رفتار او از راه‌های غیر مستقیم اقدام کرد .

همچنین می توان محتواهای آموزشی مختلف را در غالب نمایش به متربیان به شکل عمومی ارائه داد تا در کنار توجه به یکی از اصول مهم میزان یعنی شادابی و نشاط ، که در امر آموزش بسیار تاثیر گذار می باشد ، کیفیت فهم آموزشی را ارتقاء داد .

متربی در یک نمایشی که جذاب و سرگرم کننده است بدون آنکه به شکل مستقیم نسبت به یک رفتار ، که نیاز به اصلاح دارد ، خطاب شود و یا تذکری دریافت کند معیاری برایش تعریف شده و درصدد اصلاح آن بر آمده و باعث ایجاد انگیزه ای درونی در او می شود .

از طرفی مشارکت کودکان در فعالیت‌های تئاتری مانند اجرای یک نمایش ، بر اساس جهتی که مربی با توجه به محتوای تربیتی _ آموزشی متناسب با فضای آن کلاس به متربیان می دهد ، سبب موفقیت‌های بزرگ در بنیان‌های رفتاری آنها می شود . برای مثال می توان به یکی از مهم ترین اصول میزان یعنی کار گروهی اشاره کرد که در چالش های اجرای یک نمایش به شکل محسوس و ملموسی برای متربیان تجربه می شود .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران